Prohlášení o ochraně osobních údajů

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

Správce: Akademie Jana Amose Komenského, z.s. – oblast Plzeň, v zastoupení Ing. Karlem Kuncem, Ph.D., IČO: 00430986, se sídlem Zábělská 762/40, 312 00 Plzeň – Doubravka, ajakplzen@volny.cz, www.ajakplzen.cz.

V tomto prohlášení výše uvedený správce oznamuje za jakých podmínek zpracovává Vaše osobní údaje a informuje Vás o Vašich právech, která se zpracováním osobních údajů souvisejí. Správce zpracovává osobní údaje v souvislosti v souvislosti s přístupem a využíváním internetových stránek a aplikací správce.

Při návštěvě internetových stránek správce standardně zpracovává IP adresu, adresu internetové stránky, ze které jste nás navštívil(a), internetové stránky, které u nás navštívíte, a datum. Dále zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře, emailem, případně datovou schránkou. V některých případech můžete být požádáni o zadání osobních údajů. Můžete se svobodně rozhodnout, zda této žádosti vyhovíte.

Vaše osobní údaje zpracovává správce k těmto účelům:

1) plnění právních povinnosti, která se na správce vztahuje dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, například v souvislosti povinnostmi správce poskytnout součinnost v rámci trestního, daňového, soudního, správního a jiného řízení, a to nejdéle po dobu deseti let od doby získání osobních údajů,

2) pro účely oprávněných zájmů správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a to:
– poskytování právní pomoci správci po dobu deseti let  od doby získání osobních údajů,
– přímému marketingu po dobu, než subjekt údajů vysloví nesouhlas s tímto účelem zpracování,
– internímu vyhodnocování využití služeb správce z důvodu zlepšování služeb poskytovaných správcem, a to po dobu, než subjekt údajů vysloví nesouhlas s tímto účelem zpracování.

Osobní údaje budou nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování zlikvidovány nebo anonymizovány.

Správce je oprávněn předat osobní údaje zpracovatelům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů, případně zpracovatelům, kteří se zavázali k dodržování zásad ochrany osobních údajů dle GDPR, a dále orgánům veřejné moci pokud tato povinnost vyplývá ze zákona či právně závazného rozhodnutí těchto orgánů. Správce nezpřístupňuje údaje příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodních organizací s výjimkou společnosti Google Inc. v rámci služby Google Analytics. Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu Vašeho používání našich internetových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem používání našich internetových stránek jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Google bude naším jménem využívat tyto informace pro vyhodnocení Vašeho používání našich internetových stránek, pro vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Vaše IP adresa poskytnutá Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s jinými údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zakázat pomocí příslušného softwarového nastavení Vašeho prohlížeče. Shromažďování a zpracování dat generovaných souborem cookie o Vašem užívání našich internetových stránek (včetně Vaší IP adresy) společností Google můžete zabránit také tak, že si pod níže uvedeným odkazem stáhnete a do svého prohlížeče nainstalujete patřičný plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Další informace naleznete na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs (všeobecné informace o Google Analytics a ochraně dat).

Jako subjekt údajů máte právo požadovat:

1) přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), spočívající v právu získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a dále k informacím specifikovaným v čl. 15 odst. 1 písm. a) až h) GDPR,

2) opravu nebo výmaz osobních údajů (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), spočívající v
a) právu na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
b)  právu na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, pokud jsou splněny podmínky čl. 17 GDPR,

3) omezení zpracování (čl. 18 GDPR), tedy právo na to, aby správce omezil zpracování,  pokud jsou splněny podmínky čl. 18 GDPR,

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18 GDPR, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

Dále máte z důvodů týkajících Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Máte také právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR). V případě, že se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti jejich zpracování, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V neposlední řadě upozorňuji, že správce je povinen Vám sdělit porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, a to za podmínek čl. 34 GDPR.

Na závěr Vás informuji, že jste oprávněn podat stížnost na zpracování osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací o tomto právu je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)